Społeczność pyta i radzi. Społeczność pyta i radzi. Dodaj do ulubionych »
Liczba pytań: 17894 Liczba odpowiedzi: 158834

Regulamin korzystania z serwisu medSOS.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu medSOS.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl/.

Administrator serwisu medSOS.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu medSOS.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu medSOS.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.
 2. serwis medSOS.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie medsos.pl, składających się na serwis medSOS.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.medsos.pl, umożliwiający w szczególności umieszczanie w tym serwisie pytań oraz odpowiedzi, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w celu, między innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.
 3. plik – zamieszczony przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.medsos.pl w części poświęconej funkcjonalności serwisu).
 4. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis medSOS.pl i na których - w ramach serwisu medSOS.pl - zapisywane są pytania, odpowiedzi, pliki, opinie, komentarze zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.
 5. konto – założone przez użytkownika serwisu medSOS.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Grupa Wirtualna Polska w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu medSOS.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i założenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.
 6. profil użytkownika – miejsce w serwisie medSOS.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu medSOS.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu medSOS.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu medSOS.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych pytań oraz odpowiedzi, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie medSOS.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu medSOS.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie medSOS.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do serwisu medSOS.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu medSOS.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  a. przeglądać serwis, w tym pytania i odpowiedzi umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
  b. zamieszczać w Serwisie pytania i odpowiedzi, określone pliki, opinie, komentarze,
  c. głosować na wybraną odpowiedź,
  d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu medSOS.pl.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu medSOS.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu medSOS.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu medSOS.pl polegające na umieszczaniu w serwisie pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie medSOS.pl oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu medSOS.pl jest Grupa Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie medSOS.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez Grupa Wirtualna Polska, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach serwisu medSOS.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie medSOS.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód), w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy lub innych treści w serwisie medSOS.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 9. Użytkownik korzystając z serwisu medSOS.pl poprzez umieszczanie konkretnych pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
 10. Z tytułu korzystania z serwisu medSOS.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu medSOS.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Pomimo iż celem Grupa Wirtualna Polska jest umożliwienie użytkownikom serwisu medSOS.pl korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu medSOS.pl w stosunku do niektórych, wybranych przez Grupa Wirtualna Polska usług serwisu medSOS.pl, o czym, jeśli takie opłaty zostaną wprowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 11. Z serwisu medSOS.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu medSOS.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Treści pochodzące od użytkowników, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta oznaczane są pseudonimem wybranym przez danego użytkownika. Treści zamieszczane przez użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta nie posiadają stałego, przypisanego indywidualnie oznaczenia. Użytkownicy serwisu medSOS.pl mogą w szczególności zadawać pytania, udzielać odpowiedzi, komentować umieszczone wpisy, głosować. Głosowanie następuje poprzez kliknięcie jednej z dwóch ikon znajdujących się przy danej odpowiedzi. Maksymalna liczba głosowań na daną odpowiedź jak również ilość zamieszczonych odpowiedzi do konkretnego pytania określone są w części poświęconej funkcjonalności serwisu - zakładka „Pytania i odpowiedzi”. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy dany użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.medsos.pl w części poświęconej funkcjonalności).
 12. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu medSOS.pl są dobrowolne.
 13. Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie medSOS.pl, poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta przy pomocy kliknięcia ikony „Usuń konto”. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe.
 14. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.
 15. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupa Wirtualna Polska wyłącznie do:
  a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
  b. kontaktowania się Grupa Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem medSOS.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych użytkowników itp.).
 16. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Grupa Wirtualna Polska lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Grupa Wirtualna Polska jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska).
 17. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
 18. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik – założyciel konta).
 19. Każdy użytkownik serwisu medSOS.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie medSOS.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  b. podszywanie się pod inne osoby,
  c. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  e. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 20. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął on do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 19 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pytania , odpowiedzi, plików, opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 21. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis medSOS.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu medSOS.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu medSOS.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
 22. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu medSOS.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu medSOS.pl (http://www.medsos.pl) stosowną informację.
 23. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu medSOS.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl.
 24. W ramach serwisu medSOS.pl Grupa Wirtualna Polska zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Grupa Wirtualna Polska informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie medSOS.pl: "Zgłoś naruszenie". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firma.o2.pl).
 25. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu medSOS.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu medSOS.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu medSOS.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 26. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu medSOS.pl dostępne są na stronie http://www.medsos.pl w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu medSOS.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu medSOS.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 27. W ramach przewidzianej dla serwisu medSOS.pl funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie pytań oraz odpowiedzi przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach. Użytkownik zadając pytanie jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych tam treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis medSOS.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu medSOS.pl.
 28. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupa Wirtualna Polska w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu medSOS.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania pytań oraz odpowiedzi, komentarzy, plików lub innych treści, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu medSOS.pl. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie medSOS.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu medSOS.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie medSOS.pl, i szkody wynikłe z tego tytułu,
  c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu medSOS.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
  e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pytania, odpowiedzi, pliku lub innych treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
  f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu medSOS.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu medSOS.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu medSOS.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
 29. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu należy zgłaszać na stronie: http://{$ustawienia.settings.ciastko}-kontakt.grupao2.pl, lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.
 30. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie pytania oraz odpowiedzi, pliki, komentarze, opinie oraz inne treści umieszczane w serwisie medSOS.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu medSOS.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu medSOS.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
 31. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis medSOS.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu medSOS.pl.
 32. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności pytania, odpowiedzi, komentarze, opinie, pliki) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska lub należących do Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.
 33. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.medsos.pl/regulamin.
 34. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 35. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa Grupa Wirtualna Polska S.A. zamierza z dniem 30.11.2011 r.. przenieść ogół praw i obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska S.A. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O powyższej zmianie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmianna stronie serwisu. Odpowiedni komunikat zostanie również wyświetlony użytkownikowi po zalogowaniu się do konta. W ramach tego komunikatu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższą zmianę, zaś w przypadku nie wyrażenia takiej zgody użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych mu na podstawie Regulaminu w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wyświetlenia tego komunikatu, poprzez usunięcie konta. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przeniesienie ogółu obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska S.A. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.